ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene E-Commerce Voorwaarden van de Besloten Vennootschap 

Inno Nautic Holding BV te Heemskerk

 
 
Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van Inno Nautic
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Garantie
Artikel 16 - Aansprakelijkheid
Artikel 17 - Informatievoorziening
Artikel 18 - Transportkosten 
 
Artikel 1 - Definities
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 
• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
• Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Inno Nautic;
• Dag: kalenderdag;
• Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
• Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
• Ondernemer/Inno Nautic: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Inno Nautic georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 
Artikel 2 - Identiteit van Inno Nautic BV
 
Inno Nautic BV, handelend onder de merknaam Inno Nautic, Magma Europa,
 
Terschelling 32
1967EC  Heemskerk
Nederland
 
E. info@innonautic.nl
W. www.magmagrill.eu
 
KvK-nummer: 32083771
BTW-identificatienummer: NL8095.03.372.B.01
 
 
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid 
 
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Inno Nautic en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand (webshop) tussen ondernemer en klant.
• Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant ter beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Inno Nautic zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
• Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
• Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 4 - Het aanbod
 
• Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
• Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Inno Nautic gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Inno Nautic niet.
• Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• De prijs inclusief belastingen;
• De eventuele kosten van aflevering;
• De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Inno Nautic de prijs garandeert;
• De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
• De manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• De gedragscodes waaraan Inno Nautic zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 
Artikel 5 - De overeenkomst
 
• Bestellingen kunnen via de webshop (www.magmagrill.eu) of per e-mail aan info@innonautic.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. worden geplaatst.
• De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
• Inno Nautic behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen.
Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
• Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Inno Nautic onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Inno Nautic is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
• Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Inno Nautic passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Inno Nautic daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
• Inno Nautic kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Inno Nautic op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
• Inno Nautic zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Inno Nautic waar de klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Inno Nautic deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
• In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht
 
Bij levering van producten:
 
• Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Inno Nautic bekend gemaakte vertegenwoordiger.
• Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Inno Nautic retourneren, conform de door Inno Nautic verstrekte redelijke en duidelijke instructies zoals vermeld in het te gebruiken retour formulier.
• Om producten te retourneren nodigen wij u uit om ons een email te sturen aan returns@innonautic.nl zodat wij u een retour formulier kunnen sturen. 
• De klant is verantwoordelijk voor het retour transport, de kosten daarvan, alsmede het risico op verlies en beschadiging van het product.
 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
 
• Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening, alsmede eventuele kosten van verlies of beschadiging van het product.
• Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Inno Nautic dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
• Indien ingeval een retourzending bij herroeping niet de voorgeschreven handelwijze zoals beschreven op het aan de klant toegestuurde retour formulier in acht wordt genomen, vervalt het recht van de klant op terugbetaling. Desondanks heeft de klant dan het recht de goederen, op eigen kosten, terug te ontvangen in de staat waarin zij op de retouren-afdeling van Inno Nautic zijn binnen gekomen. Indien de klant afziet van dit recht, dan vervallen de goederen aan Inno Nautic, zonder verdere terugbetaling. 
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 
• Inno Nautic kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Inno Nautic dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
• Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door Inno Nautic tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Inno Nautic geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
• Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.
 
Artikel 9 - De prijs
 
• Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
• In afwijking van het vorige lid kan Inno Nautic producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Inno Nautic geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
• Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
• Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Inno Nautic dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
• De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
• a. De prijzen in de webshop van Inno Nautic zijn de actuele prijzen. b. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Inno Nautic bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen. Alle verzendkosten zijn inclusief kosten van verpakking en vervoer tenzij anders vermeld staat.c. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, eenmalig een op de websites vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. d. Bij producten waarbij de wettelijke verwijderingsbijdrage wordt berekend, wordt dit apart vermeld in de omschrijving van het product op de sites.
 
 
Artikel 10 - Conformiteit 
 
• Inno Nautic staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
• Een door Inno Nautic, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Inno Nautic kan doen gelden.
 
Artikel 11 - Levering en uitvoering
 
• Inno Nautic zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
• Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
• Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
• Voor alle Magma Producten geldt de volgende afwijkende leveringsconditie;
a. Op onze webshop staat aangegeven of een Magma product voorradig is. Indien een product op voorraad is dan zal dit uitgeleverd worden conform artikel 11-3.
b. Indien een Magma product niet op voorraad is, dan houden wij dit normaal in backorder tot de eerst volgende container met nieuwe voorraad uit de Verenigde Staten bij ons binnen is. De klant zal over de levertijd daarvan geïnformeerd worden.
c. Indien een Magma product niet op voorraad is, maar de klant wil dat met spoed geleverd hebben in afwijking van artikel 11-4-b., dan bestaat de mogelijkheid om het product rechtstreeks uit de Verenigde Staten te laten komen. In dat geval komen de extra transportkosten voor rekening van klant. De klant ontvangt daarvoor vooraf een kostenopgave. Pas na goedkeuring door klant zal de bestelling in de Verenigde Staten geplaatst worden.  
• In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Inno Nautic het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
• Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Inno Nautic zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Inno Nautic.
• Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Inno Nautic tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Inno Nautic bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
• Inno Nautic bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven verzendadres van de afnemer afgeleverd.
• Inno Nautic behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
• Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van Inno Nautic aangevuld of opnieuw gedaan.
 
Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud.
 
Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Inno Nautic, totdat aan alle (betalings-) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
 
Artikel 13 - Betaling
 
• Betaling geschiedt per bankoverschrijving, iDEAL, PayPal, E-Banking, CreditCard, Giropay of contant. 
• Bij betaling met PayPal worden de kosten van de bijdrage aan PayPal van 3,5 %, aan u doorberekend.
• De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Inno Nautic te melden.
• In geval van wanbetaling van de klant heeft Inno Nautic behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
Artikel 14 - Klachtenregeling
 
• Inno Nautic beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd doch maximaal binnen 14 dagen na het bekend worden van de klacht, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Inno Nautic, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
• Bij Inno Nautic ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Inno Nautic binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
• Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 
Artikel 15 - Garantie
 
15.1 Inno Nautic garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende 1 jaar na aflevering.
15.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk c.q. per email bij Inno Nautic worden gemeld. Inno Nautic zal u hierop een garantie/retour formulier per email toezenden met de retour instructies. Dit formulier dient ingevuld te worden met een korte omschrijving van het gebrek of de storing. Tevens dient u een kopie van de factuur mee te sturen.
15.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 15.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Inno Nautic het artikel kosteloos repareert of vervangt (naar keuze van Inno Nautic). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen of transport.
15.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade; wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.; Inno Nautic niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
15.5 Inno Nautic kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien er door gebruik van een bij Inno Nautic aangeschaft artikel schade aan uw apparatuur/ eigendommen ontstaat.
15.6 Gasinstallaties dienen voor ingebruikname afgeperst te zijn ter controle op lekkages door een erkende gaskeurmeester. Ingeval van schade door een niet deugdelijk aangelegde gasinstallatie, of bij ontbreken van een rapport van een HISWA erkende gaskeurmeester, wijst Inno Nautic elke aanspraak op garantie of aansprakelijkheid af.
 
Artikel 16 – Persoonsgegevens
 
Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Inno Nautic opgeslagen om de bestellingen te kunnen verwerken en zullen niet aan derden verstrekt worden, noch gebruikt worden voor andere doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant
 
Artikel 17 - Geschillen
 
Op overeenkomsten tussen Inno Nautic en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 16 - Aansprakelijkheid
 
16.1 De aansprakelijkheid van Inno Nautic met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
16.2 Inno Nautic is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

16.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Inno Nautic beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de ter zake verzonden factuur.
 
Artikel 17 - Informatievoorziening
 
17.1 Inno Nautic stelt op haar website haar algemene voorwaarden ter beschikking voor on-line doorlezen en in PDF formaat om uit te printen en op te slaan. 
17.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor doorlezen en het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.
17.3 Door het plaatsen van een bestelling via de webshop van Inno Nautic geeft de klant aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 
Artikel 18 - Transportkosten 
 
18.1 De webshop van Inno Nautic berekent voor u de transportkosten van uw bestelling met GLS Logistics. 
18.2 Vanaf een bestelling met een netto orderwaarde van € 300,- is de verzending gratis binnen heel Europa. 
18.3 Eventuele gratis verzending geldt uitsluitend voor consumenten / eindgebruikers.